بی شك پیاده‌روی نجف تا كربلا در ایام اربعین حسینی از جمله مواردی است كه هر شیعه ای آرزوی حضور و تجربه آن را دارد و زن و مرد و پیر و جوان نمی شناسد. اما در این میان، كودكان هم به نوعی تشریك مساعی كرده و حضور خود را نشان می دهند كه حاكی از تربیت و فرهنگ سازی دینی در خانواده آنها می باشد.

کربلایی نشدم،خجلت از این غم دارم ...