عکس بالا کل کشور را دست یک نفر نشان میدهد.خدا رحم کند به این مملکت که قرار است توسط یک پیرمرد تمامیت خواه اداره شود."همه برای یکی و یکی برای یکی" و این یعنی چهار روح بی اراده در یک بدن که همه این چهار روح را اداره میکند.رئیس مجلسی که چنان مجلس را اداره میکند(نخواندن جواب سپاه به زنگنه گه دروغ دوم او را محرز میکرد و نخواندن جواب دکتر چمران در مورد ادعای نجفی)از  که وزرای مورد نظر حتما رای بیاورند.رئیس جمهوری که همه وزرا با بی چون و چرا از هاشمی قبول میکند و رئیس قوه قضائیه ای که برخی پرونده ها را در کشوی قوه قضائیه مختومه میکند یا آنقدر اطاله دادرسی میشود که از یادها رفته و مطالبه عمومی از بین رفته و آبها از آسیاب بیفتد.خدا قبول کند انشاالله.دلم برای رهبر عزیزم میسوزد که باید با این کالای از سمساری خریداری شده کشور را اداره کند.اگر تا حالا نفهمیدید که کارشکنی های این هشت سال گذشته از کجا آب میخورد با این عکس باید بفهمید.خدایا چنان کن سرانجام کار،تو خشنود باشی و ما رستگار.