جمال، یكی ازفرزندان این ملت بود كه دردنیای پر از ظلم اسارت جان داد. او چند روزقبل از شهادتش، با من همسخن شد و پس از آنكه ازامام خمینی ومظلومیت او در این عصرگفت، از ما خواست كه اگر به ایران برگشتم، این پیام رابه مردم بدهم: ای ملت قدر شناس! فرزندان شما درزندانهای عراق هرگز تسلیم فرهنگ بیگانه نشدند و بر ایمان خود باقی ماندند .تعدادی از آنها نیز به خاطربیماری و... شهید شدند.

من ازشما برادران وخواهران یك تقاضا دارم وآن این است كه هرگز بدون حجاب اسلامی و بدون وضو در خیابانهای این سرزمین حركت نكنید!

راوی : كمال قادری- كرج