بر روی سنگ قبرشهید رضا نادری به توصیه خودش این چنین نوشته شده است : ای برادر! به کجا می روی؟کمی درنگ کن.آیا با کمی گریه و یک فاتحه شما بر مزار من و امثال من، مسئولیتی را که بارفتن خود بر دوش تو گذاشته ایم از یاد خواهی برد یا نه؟ ما نظاره گر خواهیم بود که تو با این مسئولیت سنگین چه خواهی کرد؟