وقتی سرهنگ "باکستر" فرمانده پایگاه هوایی واقع در آمریکا به همراه همسرش، عباس را میبیند که در ساعت دو بعد از نیمه شب در محوطه چمن پایگاه مشغول دویدن است او را صدا میزند و علت این کار را از او میپرسد...

و عباس در جواب  میگوید: «مسائلی در اطراف من میگذرد که گاهی موجب میشود شیطان با وسوسه هایش مرا به گناه بکشاند. در دین ما توصیه شده در چنین مواقعی بدویم و یا دوش آب سرد بگیریم»

فردای آن روز در بولتن خبری پایگاه هوایی "ریس" این مطلب توجه همه را به خود جلب کرد :

«دانشجو بابایی ساعت دو بعد از نیمه شب میدود تا شیطان را از خودش دور کند!!»