شهید محسن گلستانی : وقتی حسین در صحنه است اگر در صحنه نیستی هرکجا می خواهی باش! چه ایستاده

به نماز چه نشسته بر سر سفره شراب