از جیب یك كشته عراقی وصیت نامه ای درآوردند كه نوشته بود:
«من مسلمان هستم و خدا را شاهد می گیرم كه به زور به جبهه آمده ام و یك تیر هم به طرف نیروهای ایرانی شلیك نكرده ام و از ایرانیان تقاضا می كنم كه مرا با كشته های عراقی دفن نكنند، بلكه با شهدای خودشان به خاك بسپارند!!...»